Акафист сладчайшему иисусу христу

Ипостасной Премудрости Божией, Спасителю нашему Господу Иисусу Христу (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь Премудрости, глас 1:

На Престо́ле огнезра́чнем/ в Вы́шних седя́й со Отце́м Безнача́льным и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ благоволи́л еси́ яви́тися на земли́, я́ко челове́к,/ исполня́я предве́чный о нас Сове́т Святы́я Тро́ицы, Христе́ Иису́се;/ сего́ ра́ди и пострада́л еси́ пло́тию,/ да спасе́ши мир и вознесе́ши избра́нныя Твоя́,/ иде́же при́сно, я́ко Бог, во сла́ве ца́рствуеши./ Сла́ва всеблаго́му Твоему́ Сове́ту,/ сла́ва прему́дрому смотре́нию Твоему́,// сла́ва неизрече́нному снизхожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Ин тропарь Премудрости, глас 8:

Прему́дрость О́тчая,/ Сия́ние сла́вы и О́бразе Ипоста́си Его́,/ в нача́ле Небеса́ и зе́млю основа́вый,/ благослови́ достоя́ние Твое́,// сохрани́ в ми́ре Це́рковь и град Твой и лю́ди Твоя́ спаси́.

Кондак Премудрости, глас 8:

Избра́нному пре́жде век соде́лати спасе́ние ми́ра,/ Вели́каго Сове́та А́нгелу, Сы́ну Бо́жию, Иису́су Христу́,/ прииди́те, ве́рнии, поклони́мся и припаде́м Ему́,/ сла́вяще неизрече́нное о нас Боже́ственное смотре́ние,/ и, я́ко изба́вленнии от ве́чныя сме́рти,/ вознесе́м Ему́, Спаси́телю на́шему и Бо́гу, благода́рственную песнь,/ душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми взыва́юще:// сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Безнача́льнаго Отца́ Собезнача́льный и Соприсносу́щный Сы́не, Непостижи́мая Му́дросте, Непристу́пный Све́те, Вседе́тельная и Всесодержи́тельная Си́ло, всемогу́щим сло́вом Твои́м от не су́щих во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая, и вседержа́вною во́лею Твое́ю управля́яй и устроя́яй всем благопотре́бная и поле́зная! Благода́рно испове́дуем Твое́ Боже́ственное о нас промышле́ние, велича́ем непостижи́мую та́йну Твоего́ смотре́ния, и с ве́рою прие́млем спаси́тельную благода́ть Твою́. Ты бо, неизглаго́ланная благосты́не, не по беззако́нием на́шим творя́й нам, но по безме́рному благоутро́бию Твоему́ ми́луяй и спаса́яй нас, благоизво́лил еси́, исполня́я Сове́т и изволе́ние О́тчее, истощи́в Себе́, сни́ти на зе́млю и немощно́е естество́ челове́ческое восприя́ти, в не́мже пострада́в во́лею закла́лся еси́ на кресте́, я́ко а́гнец непоро́чный, за грехи́ ми́ра, и, сим стра́шным и спаси́тельным священноде́йствием преклони́в пра́вду Боже́ственную на ми́лость, Хода́тай Бо́гу и челове́ком яви́лся еси́, и па́дшее и растле́нное естество́ на́ше возста́вил еси́, и обнови́л и освяти́л еси́, я́ко бы́ти ве́рующим в Тя и Небе́снаго Бо́га Отца́ святы́м и непоро́чным в насле́дие нетле́нно и неувяда́емо соблюде́но на Небесе́х. Те́мже мо́лимся Тебе́, Спаси́телю наш, при́зри ми́лостивно на нас, и приими́ на́ше испове́дание, хвалу́ и благодаре́ние за вся, я́же возда́л и угото́вал еси́ нам, ве́рующим в Тя и испове́дующим всесвято́е И́мя Твое́. Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́. Помяни́ в щедро́тах Твои́х Це́рковь Твою́ святу́ю, ю́же стяжа́л честно́ю Твое́ю Кро́вию, утверди́, умири́, разшири́ и сохрани́ ю́ непреобори́му и непоколеби́му и а́довыми враты́, но да сокруша́тся пред не́ю и изче́знут вся сопроти́вныя си́лы, и да расточа́тся вси врази́, ви́димо и неви́димо ополча́ющиися, е́же озло́бити достоя́ние Твое́ и разори́ти заве́т святы́й Твой. Осени́ Боже́ственным благослове́нием Твои́м страну́ Росси́йскую, сохраня́я ю́ в ми́ре, благоде́нствии и тишине́, побе́ду же и одоле́ние на супоста́ты ей да́руя. Отжени́ от правове́рнаго оте́чества на́шего вся́каго ду́ха ле́стча, внося́щаго к нам пле́велы ло́жных уче́ний и си́лящагося водвори́ть у нас нра́вы и обы́чаи, проти́вныя святы́м за́поведем Твои́м; утверди́ нас в Правосла́вном испове́дании ве́ры и соде́лай нас ревни́тели оте́ческих преда́ний и вся́ких до́брых христиа́нских дел, да вы́ну сия́ет в оте́честве на́шем свет и́стинный, и сла́вится в род и род пречестно́е и пребоже́ственное и́мя Твое́. Спаси́ Го́споди и поми́луй град сей, в не́мже живе́м, и вся гра́ды и ве́си, и всю страну́ благослове́нныя па́ствы Росси́йския; всех правосла́вно ве́рующих в Тя в ми́ре, тишине́ и благоде́нствии соблюди́, Це́ркви Святе́й и вся́кому нача́лу и вла́сти послу́шны и благопоко́рны соде́лай, и все́ми христиа́нскими доброде́телями украси́, отпа́дшия же и проти́вящияся к едине́нию с Свято́ю Правосла́вною Це́рковию спаси́тельною Твое́ю благода́тию призови́, боже́ственным сло́вом Твои́м просвети́ и обрати́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Спаси́, Го́споди, и святы́й храм сей, его́же поста́вил и утверди́л еси́, я́ко столп кре́пости, да́же до сего́ дне, мно́гое число́ лет неразруши́мо и невреди́мо сохраня́я, в не́мже в моли́твах призыва́ем Тя и слу́жим Тебе́, живу́щему на Небеси́ Царю́ ве́ков, и́мже украша́ется и освяща́ется град наш и низпосыла́ется Твоя́ Боже́ственная благода́ть на вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея. Да пребу́дет на нем, мо́лим Тя, Го́споди, и во пре́дняя в род и род Твое́ Боже́ственное благослове́ние, да прино́сится в нем вы́ну благоприя́тная Тебе́ моли́тва и да излива́ется чрез него́ на всех моля́щихся и с ве́рою призыва́ющих Тя Твоя́ спаси́тельная благода́ть, ми́лующая и избавля́ющая нас от всех бед. Помяни́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м раб Твои́х (имярек), воздви́гших Тебе́ сей святы́й и приснопа́мятный дом на земли́ во сла́ву прему́дрости Твоея́, явле́нныя в та́йне спасе́ния ми́ра, и в похвалу́ всечестна́го и всеблаже́ннаго успе́ния Пречи́стыя Ма́тере Твоея́, и, прости́в им вся, я́же соде́лаша, я́ко челове́цы, прегреше́ния, ве́ры ра́ди и любве́ к Тебе́, Бо́гу и Спаси́телю на́шему, возда́ждь им Небе́сными и ве́чными благи́ми в Пренебе́снем и Боже́ственнем дому́ Твое́м. Помяни́ в щедро́тах Твои́х, Ми́лостиве, преосвяще́нных иера́рхов, от созда́ния хра́ма сего́ благоукраше́нию его́ усе́рдно послужи́вших, и всех правосла́вных христиа́н, с ве́рою и любо́вию плодоноси́вших и доброде́явших в нем и ны́не святы́ми же́ртвами и благотворе́нии поревнова́вших к благоче́стию и сла́ве его́, и о́нем блаже́нное упокое́ние и ве́чное ра́дование в Ца́рствии Небе́снем, сим же здра́вие, благоде́нствие и в ве́ре и благи́х де́лех преспе́яние ко спасе́нию душ всеми́лостивно да́руй.

Прему́дрый и Всеблаги́й Го́споди, Спаси́телю наш! Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́ ми́ра концы́, и сопризва́вый нас в Це́рковь Твою́ Святу́ю с обетова́нием насле́дия нетле́нных и ве́чных благ, при́зри ми́лостивно и на нас недосто́йных рабо́в Твои́х, и не помяни́ беззако́ний на́ших, но по безме́рному благоутро́бию Твоему́ осла́би, оста́ви, прости́ нам вся прегреше́ния на́ша. А́ще бо и преступа́ем святу́ю во́лю Твою́, но не отмета́емся Тебе́ Бо́га и Спа́са на́шего: Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ еди́ному слу́жим, в Тя еди́наго ве́руем, к Тебе́ еди́ному прибега́ем и Твои́ то́чию раби́ бы́ти хо́щем. Помяни́ не́мощь естества́ на́шего и обдержа́щия нас повсю́ду искуше́ния врага́ и пре́лести и собла́зны ми́ра, и́хже ра́ди без Тебе́, я́коже рекл еси́, не мо́жем твори́ти ничесо́же, и Сам очи́сти и спаси́ нас, Сам просвети́ умы́ на́ша, е́же непоколеби́мо ве́ровати в Тя, Еди́наго Спа́са и Изба́вителя на́шего, Сам подви́гни сердца́ на́ша е́же всеце́ло люби́ти Тя, Еди́наго Бо́га и Творца́ на́шего, Сам напра́ви стопы́ на́ша, е́же непреткнове́нно ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х. Ей, Го́споди, Спаси́телю наш, яви́ нам вели́кую и бога́тую ми́лость Твою́, и́же по неизглаго́ланной любви́ Твое́й и страда́ти за нас изво́лил еси́, и всеси́льною Боже́ственною Твое́ю благода́тию, предста́тельством же Пречи́стыя и Пренепоро́чныя Святы́я Ма́тери Твоея́ Мари́и, Ея́же честно́е и блаже́нное успе́ние и к Тебе́, Сы́ну и Бо́гу, Пренебе́сное возше́ствие ны́не пра́зднуем, и моли́твами уго́дников Твои́х, страну́ на́шу честны́ми телесы́ освяща́ющих и вы́ну пред Тобо́ю за нас хода́тайствующих, сотвори́, да в преподо́бии и пра́вде поживе́м вся дни живота́ на́шего, и та́ко досто́йни бу́дем во второ́е сла́вное прише́ствие Твое́ услы́шати от Тебе́ ми́лостивое призыва́ние в Ца́рствие Небе́сное, е́же получи́ти сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, и в наслажде́нии неизрече́нных красо́т его́ сла́вити Тя вку́пе с Безнача́льным Твои́м Отце́м и Присносу́щным Боже́ственным Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Единоро́дный Сы́не Бо́жий, Иису́се Христе́,/ вся прему́дростию Твое́ю в нача́ле сотво́ршаго/ и челове́ческий па́дший род от ве́чныя сме́рти// всеми́лостивно искупи́вшаго.

Назад к списку

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *